Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stap2 Voetzorg

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Stap2 Voetzorg en op alle met voetverzorging van Stap2 Voetzorg aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stap2 Voetzorg in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Stap2 Voetzorg is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Stap2 Voetzorg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Stap2 Voetzorg is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
Stap2 Voetzorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Stap2 Voetzorg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak Stap2 Voetzorg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Stap2 Voetzorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door Stap2 Voetzorg
Stap2 Voetzorg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Stap2 Voetzorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in salon kan Stap2 Voetzorg de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.                                                                                            
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stap2 Voetzorg of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stap2 Voetzorg of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
Stap2 Voetzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op haar website.

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Stap2 Voetzorg behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (pin ). Uitsluitend na overleg met Stap2 Voetzorg is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Stap2 Voetzorg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Stap2 Voetzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Stap2 Voetzorg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Stap2 Voetzorg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stap2 Voetzorg zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Stap2 Voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stap2 Voetzorg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Stap2 Voetzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 7. Garantie
Stap2 Voetzorg geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Stap2 Voetzorg heeft gebruikt.

Artikel8. Beschadiging & diefstal
Stap2 Voetzorg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Stap2 Voetzorg meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Stap2 Voetzorg te dienen.
Stap2 Voetzorg dient klachten afdoende te onderzoeken. Stap2 Voetzorg zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Stap2 Voetzorg verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 10. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en Stap2 Voetzorg over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Stap2 Voetzorg aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Stap2 Voetzorg heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Stap2 Voetzorg is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Artikel 11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Stap2 Voetzorg het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Stap2 Voetzorg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

Stap2 Voetzorg
De Chamotte 9
4191 GT  Geldermalsen

0345-582068

info@stap2voetzorg.nl

Informatie

Social Media

Betaalmogelijkheden

 

© 2021 Stap2 Voetzorg

Please publish modules in offcanvas position.